úradný dokument

Každá oficiálna úradná listina má svoju záväznú podobu. Inak tomu nie je ani pri vyhotovení úradných prekladov. Vznikajú postupne na základe požiadavky zo strany úradov, súdov a rôznych ďalších štátnych inštitúcií. Svoju inakosť oproti bežným prekladom získavajú garantovanou významovou rovnosťou medzi prekladom a originálom. Kto ich vystavuje a aké sú nevyhnutné znaky úradných prekladov?

Dokážeme na prvý pohľad odlíšiť úradný od bežného prekladu?

Úradný preklad je tak špecifický a formou zaväzujúci dokument, že ho rozpoznať ešte pred interpretáciou vlastnej obsahovej zložky. Forma predbieha obsah v tom zmysle, že je jedinečnou a pevne stanovujúcou pre sprostredkovanie základných úradných úkonov.

Nehovoriac o tom, že procesne dochádza aj k vybavovaniu potrebných listín. „Pevné pravidlá“ nesie napr. preklad registra trestov. So špecifickými znakmi tohto dokumentu sa oboznamujeme už pri podaní žiadosti. Môže ísť o elektronickú verziu alebo o osobné vyžiadanie na pracoviskách generálnej prokuratúry a na Slovenskej pošte či v obciach a mestách s matričným úradom.

Pri kontakte so zahraničnými úradmi sa vyžaduje garant zrozumiteľnosti a správnosti prekladu. Tu sú na mieste spomínané úradné preklady pre medzinárodný obchodný styk. Funkčným sa úradný preklad stáva až po podpísaní zmluvným partnerom – tak označujeme profesionálneho úradného prekladateľa.

Garantované úradné preklady

Podmienkou je, aby bol garant v zozname úradných prekladateľov a mohol tak svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom potvrdzovať preklad z alebo do cudzieho jazyka. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že v prekladateľských agentúrach stále vedú úradné preklady angličtiny, dostupné v rýchlych až expresných vyhotoveniach. Dôležitejšie než zastúpenie úradných prekladov v hlavných svetových a v „exotických“ jazykoch je ich významová rovnosť s originálom. Až vtedy spĺňajú požiadavky štátnych orgánov.

Zdroj obrázku: Wasaphol Premprim / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ