Digitálna zručnosť

Bratislava, 05. apríl 2022 – Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého hlavným cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám, motivovať ľudí k ich využívaniu a objavovaniu ich možností, príležitostí a výhod, ktoré im uľahčia život v digitálnej dobe.  Na program je vyčlenená celková suma 50 000 Eur.

Hoci počet ľudí so základnými digitálnymi zručnosti a skúsenosťami s používaním internetu rastie, v spoločnosti je naďalej veľká skupina ľudí, ktorí uviazli v tzv. digitálnej priepasti. Sú to predovšetkým ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Nadácia Orange chce prispievať k znižovaniu tejto digitálnej nerovnosti, a to prostredníctvom grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého druhý ročník otvára 5. apríla.

„Aj v civilizovanom svete stále existujú výrazné rozdiely medzi tými, pre ktorých sú digitálne technológie samozrejmosťou a tými, ktorí k nim majú len obmedzený alebo žiadny prístup. V tejto digitálnej priepasti sa, logicky, ocitajú sociálne najslabšie a najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ako sú deti, mladí, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, v seniorskom veku, zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaní, ale aj študenti vysokých škôl s iným ako technickým zameraním. K prehlbovaniu rozdielov prispievajú aj obavy a strach z práce s digitálnymi technológiami, ktoré napríklad ženám častokrát bránia v možnej kariére v IT. Uvedomujeme si, že digitálna gramotnosť je nevyhnutná pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cítime preto zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti tak, aby mal každý človek možnosť rozvíjať svoje technologické zručnosti a lepšie využiť svoj potenciál, či už v prospech seba, svojej rodiny, komunity alebo celej spoločnosti,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi z Nadácie Orange.

V programe budú podporené projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti – prvou je rozvoj digitálnych zručností vylúčených skupín s limitovaným prístupom k technológiám, a druhou budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich s týmito skupinami.

„Práve mimovládne organizácie, ktoré pracujú so skupinami s limitovaným alebo žiadnym prístupom k digitálnym technológiám, zohrávajú v oblasti digitálnej inklúzie veľmi dôležitú a nezastupiteľnú úlohu, a preto budeme radi, ak sa zapoja a prihlásia svoje projekty. Na podporu projektov bude prerozdelená celková suma 50 000 Eur, pričom na realizáciu jedného projektu je možné žiadať čiastku 3 000 Eur.“ dodala Ungvӧlgyi.

Mimovládne neziskové organizácie môžu do 3. mája prihlásiť projekty prostredníctvom online systému egrant.

36 úspešných projektov v prvom ročníku programu

Do prvého ročníka grantového programu Digitálny svet pre každého sa prihlásilo 103 projektov, z ktorých odborná hodnotiaca komisia vybrala 36 víťazných. Tie pokrývali rozmanité skupiny – od ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením, cez marginalizované rómske komunity, seniorov, ľudí bez domova, nezamestnaných, až po LGBT komunitu.

Hodnotiacu komisiu najviac zaujal projekt Občianskeho združenia Univerzitka, vďaka ktorému bol vytvorený špecializovaný vzdelávací program rozvoja digitálnych zručností pre žiakov s autizmom so silne filantropickou motiváciou.

Odborní pedagogickí zamestnanci, študenti vysokých škôl, zamestnanci firiem a iní dobrovoľníci boli vyškolení v individuálnej práci s deťmi s autizmom, aby ich následne mohli vzdelávať a mentorovať v digitálnych zručnostiach. Žiakom sa tak zvýšili šance dosiahnuť významný level prínosu v práci a získajú kompetencie bezpečného využívania online priestoru.

ZDIEĽAŤ